Home / Ondernemer / Uw personeel / Levensloop
  inhoudsopgave levensloop
  De Levensloopregeling
In 2004 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel VUT/prepensioen/ levensloopregeling aangenomen, met daarin opgenomen de afspraken uit het Sociaal Akkoord.

Per 1 januari 2006 werd de nieuwe levensloopregeling ingevoerd. Deze levensloopregeling is gebaseerd op de voormalige verlofspaarregeling, maar kent ruimere mogelijkheden.
  Vanuit het oogpunt van de werknemer.
Met de levensloopregeling kunt u een kapitaal opbouwen dat u als inkomen kunt gebruiken tijdens onbetaald verlof of als aanvulling op een vroegpensioen. Het is ook mogelijk om verlof in tijd op te bouwen, hiervoor gelden dezelfde regels.

Werknemers mogen zelf bepalen of ze aan de levensloopregeling deelnemen. Ook bepalen zij zelf bij welke financiŽle instelling zij dit doen. Werkgevers zijn op hun beurt verplicht om een gedeelte v/h salaris over te boeken naar een levenslooprekening.

De levensloopregeling is fiscaal gezien de meest gunstigste manier om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Tevens biedt de levensloopregeling u de mogelijkheid om tijdens uw loopbaan verlof op te nemen.
  Verlof
De levensloopregeling kan in principe gebruikt worden voor de financiering van alle vormen van verlof. Bijvoorbeeld:

 • Eerder stoppen met werken
 • Zorg- of Studie verlof
 • Sabbatical Year
 • Ouderschaps verlof

De lengte van een verlofperiode kunt u zelf bepalen binnen het bedrag dat is opgebouwd en uiteraard in overleg met uw werkgever. Opgebouwde rechten worden in het kader van de sociale zekerheid gerespecteerd indien het verlof maximaal anderhalf jaar bedraagt.
Hierna is de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid niet meer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer in deze situatie niet verzekerd is in geval van ziekte arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Indien een verlofperiode van langer dan 18 maanden wordt opgenomen direct voor de pensioendatum is dit geen probleem. In andere situaties moet hiermee rekening worden gehouden.
  Maximaal sparen
De levensloopregeling is een individuele regeling waarbij werknemers jaarlijks maximaal 12% van hun bruto jaarsalaris in mogen leggen. De 12% grens geldt niet bij een eenmalige inbreng uit afgekochte prepensioenrechten en voor werknemers boven 50 jaar.

De levensloopspaarrekening mag maximaal 2,1 keer het jaarsalaris bevatten De levensloopregeling is gebaseerd op de zogenaamde omkeerregeling. Over het gespaarde bedrag betaalt u geen belasting. De opnames worden wel belast met de loonheffing. Over de inleg zijn wel premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd. Het gespaarde bedrag in de levensloopregeling is fiscaal onbelast en telt niet mee voor het zogenaamde box 3 vermogen.

De levensloopregeling staat ook toe dat u vrije dagen als inleg gebruikt. Deze kunt u later weer als verlof opnemen. Afspraken hierover maakt u met uw werkgever.
  Wat gebeurt er met de spaarloonregeling?
De spaarloonregeling blijft in zijn huidige vorm bestaan. Het normbedrag wordt niet aangepast en blijft maximaal Ä 51,08 per maand. Wel dient er jaarlijks een keuze te worden gemaakt tussen de levensloopregeling of een spaarloonregeling. Beide tegelijk mag niet. Ieder jaar kunt u weer opnieuw kiezen.

Uw huidige spaarloonregeling kunt u wel voor 4 jaar op een geblokkeerde rekening vastzetten en daarna vrij opnemen. Afhankelijk van uw spaarloonregeling reglement kan het saldo soms eerder worden gedeblokkeerd. (bijvoorbeeld bij storting van lijfrentepremie of voor aankoop van een woning).

 • De regeling, die per 1 januari 2006 ingaat, ziet er globaal als volgt uit:
 • Elke werknemer heeft recht op deelname aan de levensloopregeling. U hebt geen toestemming van uw werkgever nodig.
 • U kunt op een speciale spaarrekening sparen voor verlof, of u kunt een deel van uw brutoloon omzetten in een levensloopverzekering. U mag daarvoor zelf de bank of de verzekeraar uitzoeken.
 • U spaart loon of tijd. De inleg gaat van uw brutoloon af; loonheffing vindt pas plaats bij opname van het verlof. Wel betaalt u werknemerspremies over de inleg; een eventuele WW-, ZW-, of WAO-uitkering wordt dan ook gewoon over uw hele brutosalaris (inclusief de inleg) berekend. Ook kunt u met uw werkgever afspreken om niet-opgenomen vrije dagen of niet-uitbetaalde uren om te zetten in geld dat ingelegd wordt op uw levensloopspaarrekening.
 • Uw werkgever kan belastingvrij bijdragen aan uw tegoed.
 • Het maximaal te sparen bedrag is 12% van het brutojaarloon. In totaal mag u maximaal 2,1 jaarloon bij elkaar sparen.
 • Het is toegestaan om voorafgaand aan het ouderdomspensioen het tegoed te gebruiken voor vervroegd pensioen. Als het pensioenfonds het toestaat, kunt u uw pre-pensioentegoeden omzetten in het levensloooptegoed.
 • Tegoeden die u heeft in een verlofspaarregeling worden omgezet in tegoeden levensloopregeling.
 • U kunt niet tegelijkertijd aan een spaarloonregeling en aan de levensloopregeling meedoen.

De fiscale ondersteuning van VUT en prepensioen blijft alleen bestaan voor mensen die vůůr 1 januari 1950 zijn geboren. Voor wie jonger is, zal de premie niet meer aftrekbaar zijn. Die prepensioen-uitkering zal echter niet belast worden.
Wanneer u een beroep moet doen op bijstand van de gemeente, blijft het tegoed op uw levenslooprekening buiten beschouwing.
  Consequenties voor mij als werkgever ?
Voor u als werkgever heeft de invoering van de levensloopregeling per 1 januari 2006 tot gevolg dat een levensloopvisie zal moeten worden ontwikkeld. Immers u zult inhoudelijk willen anticiperen op de verschillende wensen van uw werknemers: repareren van het prepensioen of het creŽren van keuzemogelijkheden via de levensloopregeling.
Daarnaast vraagt ook het opzetten en invoeren van een levensloopregeling de nodige voorbereiding:

 • Op welke wijze gaat u een levensloopregeling vormgeven?
 • Welke levensloopdoelen vindt u belangrijk?
 • Uit welke tijd / geldbronnen mogen werknemers sparen?
 • Wilt u de regeling benutten om verlofstuwmeren af te bouwen?
 • Gaat u de levensloopregeling gebruiken om bestaande verlofregelingen te structureren?
 • Overweegt u een relatie te leggen met leeftijdsbewust personeelsbeleid (zorg en arbeid)
 • Bent u van plan een bijdrage te overwegen en onder welke condities?
 • Welke eisen overweegt u aan de levensloopregeling te stellen?
 • Hoe gaat u de financiŽle uitvoering regelen: laat u dit over aan de werknemers of sluit u een of meerdere uitvoeringsovereenkomsten met (een) financiŽle aanbieder(s)
  Een zorg erbij.
Al met al betekent deze regeling dat u er weer een zorg bij heeft en dat terwijl een ondernemer tegenwoordig toch al niet vrij van rompslomp en de nodige administratieve belasting is.

Ook bij deze nieuwe problematiek staan wij u graag terzijde en nemen u daarbij waar mogelijk het werk uit handen.

Interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer